สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

ข้อตกลงสมาชิก Sirana lmport Export center

ข้อตกลงสมาชิก   Sirana lmport Export center

ข้อตกลงสมาชิก   Sirana lmport Export center

 

ข้อตกลงสมาชิก นั้นจะมีผลต่อเมื่อทางบริษัท ศิรานา จำกัด ได้ตกลงรับสมาชิกภายใต้เงื่อนไขและการพิจารณาตามที่ระบุไว้ในที่นี้ และสมาชิกได้ตกลงที่จะปฏิบัติตามข้อตกลงตามเงื่อนไขตามที่ระบุไว้ในที่นี้

         1.  ค่าธรรมเนียมสมาชิก

สมาชิกตกลงที่จะชำระค่าธรรมเนียม 1,000 บาท สำหรับ 1 ปี และสมาชิกตกลงที่จะปฏิบัติตามข้อตกลงอื่นๆ และเงื่อนไขที่ระบุไว้ในที่นี้ เงินค่าธรรมเนียมไม่สามารถขอคืนได้ไม่ว่าด้วยเหตุผลและในกรณีใดๆ ก็ตาม

         2.  การบริการสำหรับสมาชิก

สมาชิกจะได้รับการบริการดังต่อไปนี้

2.1 การให้คำปรึกษาเรื่องธุรกิจนำเข้า-ส่งออก

2.2 ให้บริการ กระจายสินค้าให้แก่สมาชิกผ่านช่องทาง I'm Limited

2.3 การให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการนำเข้าสินค้าจากประเทศญี่ปุ่น

2.4 ค้นหาสินค้าที่ดีที่สุดในญี่ปุ่น

2.5 นำเข้าสินค้าที่สมาชิกต้องการจากประเทศญี่ปุ่น

2.6 การบริการในประเทศญี่ปุ่น ( ที่ทั้งสองฝ่ายได้ตกลงยอมรับ )

         3. ต้นทุนและค่าใช้จ่าย

สมาชิกทุกคนต้องรับภาระต้นทุนและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับโปรเจคที่ลูกค้าต้องการด้วยตัวเองเช่นต้นทุนสินค้า,ค่าขนส่ง,ค่าภาษี หรือค่าใช้จ่ายอื่นๆ

         4. เงื่อนไขและการหมดสัญญา

เงื่อนไขของข้อตกลงนี้นั้นจะเริ่มขึ้น ในวันที่มีการลงนามในสัญญาและจะสิ้นสุดลงภายใน 1 ปีถ้าไม่มีการต่ออายุของสมาชิกด้วยการชำระค่าธรรมเนียมรายปี

         5. การจำกัดจำนวนการรับผิดชอบ

ไม่ว่าในกรณีใดก็ตามแต่ ทางบริษัท ศิรานาจะไม่รับผิดชอบต่อสมาชิกหรือสมาชิกอื่นๆหรือบุคคลที่สามภายใต้ข้อตกลงนี้สำหรับค่าใช้จ่ายในโปรเจค เช่น การจัดหาสินค้าทดแทนหรือบริการ สูญเสียกำไร สูญเสียรายได้ สูญเสียยอดขาย สินค้าสูญหาย ข้อมูลสูญหาย โดยบังเอิญหรือผลกระทบทั้งทางตรงหรือทางอ้อม,การลงโทษหรือความเสียหายพิเศษ

         6. เหตุสุดวิสัย

ทั้งนี้ทางบริษัท ศิรานาไม่ต้องรับผิดชอบต่อสมาชิก ถ้าอยู่ภายใต้ความผิดพลาดที่เกิดจากเหตุสุดวิสัยไม่ว่าในกรณีใดๆ เช่น การหยุดงาน สินค้าขาดแคลน การประท้วง การจลาจล อัคคีภัย น้ำท่วม พายุ ระเบิด การกระทำของพระเจ้า สงคราม การออกคำสั่งของรัฐบาล สถานะแรงงาน แผ่นดินไหว หรือเหตุผลอื่นที่นอกเหนือจากการควบคุมของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง

 

 

         สมาชิกยอมรับ

 

หมายเหตุ หากสมาชิกขีดเครื่องหมาย  /  ในช่อง    ถือเสมือนหนึ่งว่าสมาชิกได้ลงลายมือชื่อ ตกลงยอมรับเป็นสมาชิกโดยชอบแล้ว

               

view